OCHRONA SYGNALISTÓW

SKUTECZNE WDROŻENIE NOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACODAWCÓW W ZAKRESIE OCHRONY SYGNALISTÓW
OfertaKontakt

O CO CHODZI W DYREKTYWIE I KIM JEST SYGNALISTA?

O co chodzi w nowych przepisach dotyczących sygnalistów?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii z dnia 23.10.2019 r. jest to akt, który zakreśla ramy prawnej ochrony sygnalisty, czyli osoby dokonującej zgłoszenia, pracującej w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń (nieprawidłowości) w kontekście związanym z pracą i dokonuje ich zgłoszenia. Dyrektywa jako akt prawa unijnego, musi zostać wdrożona w krajach członkowskich – Polska 18.10.2021 r. opublikowała projekt ustawy przygotowany w oparciu o Dyrektywę.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą nazywa się osobę zgłaszającą naruszenia prawa. Może nim zostać  pracownik (w tym osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej), osoba prowadząca działalność na własny rachunek, akcjonariusz, wspólnik, osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców, wolontariusz lub stażysta, a także kandydat do pracy.  

Sygnalista jest objęty ochroną wynikającą z Dyrektywy, pod warunkiem, że: miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłaszane nieprawidłowości są prawdziwe oraz dokonał zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego. 

Czego mogą dotyczyć zgłoszenia?

Przepisy przewidują zgłaszanie nieprawidłowości w szczególności w zakresie: zamówień publicznych, usług, produktów, rynków finansowych, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt; ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Kogo obejmą przepisy i co się z tym wiąże?

 • Przyjmuje się następujące daty wejścia w życie nowych obowiązków dla poszczególnych podmiotów prawnych:
  17 grudnia 2021 r. -nowe regulacje powinny zostać wdrożone w :
  podmiotach prawnych w sektorze publicznym, zatrudniających co najmniej 50 pracowników,
  w tym w podmiotach będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą takich podmiotów
  ( jak stanowi Dyrektywa), np. Spółki komunalne
 • podmiotach prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających co najmniej 250 pracowników,
 • niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników –u pracodawców wykonujących działalność
  w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska,

17 grudnia 2023 r. –nowe regulacje powinny zostać wdrożone w podmiotach prawnych w sektorze prywatnym, zatrudniających 50-249 pracowników

Nowe obowiązki:

 • stworzenie procedury zgłoszeń nieprawidłowości,
 • stworzenie kanałów przyjmowania zgłoszeń zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w sposób zapewniający poufność danych, a w razie podjęcia takich ustaleń wewnętrznych rownież i ochronę tożsamości sygnalisty (ale też osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu),
 • wyznaczenie bezstronnych osób, działów lub podmiotów zewnętrznych wlaściwych do podejmowania działań następczych,
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie nowowoprowadznych regulacji i zgłaszania naruszeń oraz wewnętrznych procedur;
 • zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

OFERUJEMY PAŃSTWU PROGRAM DEDYKOWANY DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ I OBSŁUGI TAKICH ZGŁOSZEŃ

Korzyści wynikające ze stosowania dedykowanego oprogramowania

Dla wdrażającego system

 • Bezpieczeństwo biznesu
 • Spełnienie wymogów prawa
 • Skuteczne monitorowanie zgłoszeń
 • Bezpieczeństwo danych poufnych

Korzyści wynikające ze stosowania dedykowanego oprogramowania

Dla sygnalisty

 • Łatwy dostęp, przyjazna i prosta forma zgłaszania naruszeń
 • Bieżący kontakt, podgląd statusu zgłoszenia
 • Gwarancja poufności danych, w tym również dodatkowo anonimowości

Jak działamy

Audyt

Procedury

Szkolenia

Oprogramowanie

Wsparcie

Nasza oferta

Program dedykowany do zgłaszania naruszeń i obsługi zgłoszeń

Pracownicy

/ ilość

Cena

/ za miesiąc*

0 – 49

 

€70

50 – 249

 

€80

250 – 499

 

€135

500 – 999

 

€215

1000 – 1999

 

€285

2000 – 10000+

 

od €350

* rozliczanie roczne

Wsparcie we wdrożeniu oprogramowania

założenie konta firmy w systemie, stworzenie użytkowników, dostosowanie informacji w systemie do firmy, szkolenie w zakresie funkcjonalności systemu oraz zarysu podstaw prawnych

Wsparcie

Cena

2000 PLN

/ netto

Jednocześnie, przy współpracy z KTW. LEGAL oferujemy:

Przeprowadzenie audytu i przygotowanie procedury

Audyt aktualnie obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego pod kątem ich zgodności z Dyrektywą i projektowanymi zapisami Ustawy oraz przygotowanie odpowiednich procedur zgłaszania naruszeń i ich wdrożenie

Audyt i procedura

Cena

4000 PLN

/ netto

Wsparcie prawne przy współpracy przy analizie zgłoszeń i reakcji na zgłoszenia:

Opłata za dostępność + opłaty za analizę zgłoszeń
(zryczałtowane).

500 zł netto ryczałt miesieczny ( w tym opracowanie 2 zgłoszeń w każdym miesiącu) + 200 zł netto za 1 h pracy eksperta w zakresie opracowania zgłoszeń w przypadku ich większej ilości w danym miesiącu.

Lub

Brak opłaty za dostępności ale wyższe opłaty za analizę zgłoszeń

300 zł netto za każdą 1 h pracy za opracowanie zgłoszenia

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie osoby podlegają ochronie w świetle Dyrektywy:

Dyrektywa chroni zatrudnionych, niezależnie od podstawy stosunku prawnego łączącego ich z pracodawcą. Ochrona dotyczy więc przede wszystkim pracowników, ale również kontraktorów (zatrudnionych na zasadzie B2B), akcjonariuszy lub wspólników czy wolontariuszy i stażystów.
Ochroną objęci są także kandydaci do zatrudnienia, jak i osoby, które zakończyły już współpracę z podmiotem, który je zatrudniał.

Warunki udzielenia ochrony są następujące:

 1. Osoba zgłaszająca naruszenie musi mieć uzasadnione podstawy by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są w tym momencie prawdziwe i działać w dobrej wierze,
 2. zgłaszane naruszenie objęte jest zakresem przedmiotowym Dyrektywy; oraz
 3. zgłoszenie zostało dokonane z zachowaniem odpowiedniej procedury.
2. Kto jest zobowiązany do stosowania nowych regulacji?

Przyjmuje się następujące daty wejścia w życie nowych obowiązków dla poszczególnych podmiotów prawnych:

17 grudnia 2021 r. -nowe regulacje powinny zostać wdrożone w :

 • podmiotach prawnych w sektorze publicznym, zatrudniających co najmniej 50 pracowników,

w tym w podmiotach będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą takich podmiotów

( jak stanowi Dyrektywa), np. Spółki komunalne

 • podmiotach prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających co najmniej 250 pracowników,
 • niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników –u pracodawców wykonujących działalność

w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska,

17 grudnia 2023 r. – nowe regulacje powinny zostać wdrożone w podmiotach prawnych w sektorze prywatnym, zatrudniających 50-249 pracowników

 

3. Jakie obowiązki powstaną po stronie podmiotów prawnych?

Przede wszystkim pracodawcy powinni wdrożyć wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń naruszeń zapewniające poufność danych i w razie podjęcia takich ustaleń, również anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie. Jednocześnie wymagane będzie prowadzenie rejestru zgłoszeń – wszystkie te czynności zapewnia oferowany przez nas program Whistleblower Software.

Jednocześnie wymaganym będzie stworzenie i wdrożenie w danym podmiocie regulaminu zgłoszeń naruszeń jako wewnętrznego aktu prawa pracodawcy.

4. Czy za brak wdrożenia nowych regulacji podmiotom prawnym grożą jakieś kary ?

Polski projekt ustawy przewiduje, za brak ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub ustanowienia procedury niezgodnej z wytycznymi ustawy karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

5. Jak możemy Ci pomóc?

Oferujemy Ci możliwość korzystania z rocznej licencji programu Whistleblower Software gwarantującego pełną obsługę zgłoszeń, zapewniającego poufność danych, ale i anonimowość, jak również i wsparcie w jego wdrożeniu, a przy udziale KTW. LEGAL również przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury zgłaszania naruszeń oraz wsparcie prawne w ich obsłudze.

„Chroń tych, którzy chronią Ciebie”.

Nasz zespół

Patrycja Pojda

Prezes Zarządu EXPERT.Legal sp. z o.o.

+48 790 421 391

biuro@expertlegal.pl

Martyna Drobnicka

Wdrożeniowiec oraz szkoleniowiec EXPERT.Legal sp. z o.o.

+48 600 969 881

biuro@expertlegal.pl

Przy współpracyz zespołem prawnym

Agnieszka Sobota

Partner zarządzający, Radca prawny

+ 48 602 365 479

agnieszka.sobota@ktw.legal

Martyna Jezierska

Radca prawny

+48 728 711 449

martyna.jezierska@ktw.legal

Anna Wojciechowska

Partner, Radca prawny

+48 600 498 375

anna.wojciechowska@ktw.legal

Paweł Giersz

Partner, Radca prawny 

+ 48 607 502 677

pawel.giersz@ktw.legal

Mateusz Wita

Prawnik, Aplikant radcowski

+48 735 241 141

mateusz.wita@ktw.legal

Martyna Drobnicka

Radca prawny

+48 600 969 881

martyna.drobnicka@ktw.legal

13 + 7 =

Kontakt

Telefon

(32) 428 11 16

E-mail

biuro@expertlegal.pl

Adres

al. W. Korfantego 169, 40-153 Katowice